اشعار کلیم کاشانی

ادبستان شعر و هنر

اشعار کلیم کاشانی

شعر نخست :

 

پر پیچ و تاب و تیره و بی امتداد بود

این زندگی که نسخه ای از گردباد بوددل از سر امید اگر برنخاستی

جا تنگ بر نشستن نقش مراد بودهر صید کام که از پی او می دوید دل

هر گه به دام آرزو افتاد،باد بودخوش وقت بی غمی جوانی که داشتیم

صد باعث طرب ،که یکی طبع شاد بوداز آسمان گشایش کاری که دیده ام

از شست او خدنگ بلا را گشاد بود

 

هر عقده ی غمی که به کارم فلک فکند

مشگل گشا تر از گره اعتقاد بوداز عشق در زمان تو بیگانه گشت حسن

ور نه میان شعله و شمع اتحاد بوددر جام لاله و گل این باغ کرده اند

خونابه ی غمی که ز دل ها زیاد بوددر زیر زنگ حادثه گم شد ز من کلیم

آن دل که هم چو آینه روشن نهاد بود

 


شعر دوم :

 

نه همین می رمد آن نوگل خندان از من

    می کشد خار در این بادیه دامان از من

 

با من آمیزش او ، الفت موج است و کنار

  روز و شب با من و پیوسته گریزان از من

 

قمری ریخته بالم ، به پناه که روم ؟  

     تا به کی سرکشی ای سرو خرامان از من ؟

 

به تکلم ، به خموشی ، به تبسم،به نگاه

      می توان برد به هر شیوه دل آسان از من

 

نیست پرهیز من از زهد، که خاکم بر سر

       ترسم آلوده شود دامن عصیان از من

 

گر چه مورم، ولی آن حوصله را هم دارم

       که ببخشم، بود ار ملک سلیمان از من

 

اشک بیهوده مریز این همه از دیده کلیم

  گرد غم را نتوان شست به طوفان از من

 


 شعر سوم :

 

ابر را دیدیم چون ما چشم گریانی نداشت

برق هم کم مایه بود از شعله سامانی نداشت

 

با مسیحا درد خود گفتیم پر سودی نکرد

زآنکه چون بیماری چشم تو درمانی نداشت

 

سینه ی ما هیچگه بی ناوک جوری نبود

این مصیبت خانه کم دیدم که مهمانی نداشت

 

از در و دیوار می بارد بلا در راه عشق

یک سرابم پیش ره نامد که توفانی نداشت

 

نامه ام را می بری قاصد زبانی هم بگو

خامه شد فرسوده و این شکوه پایانی نداشت

 

مایه ی حزن است هر بیتم ز سوز دل کلیم

هیچ محنت دیده چون من بیت احزانی نداشت

 


 شعر چهارم :

 

پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت

ضعف تن از تحمل رطل گران گذشت


وضع زمانه قابل دیدن دو باره نیست

رو پس نکرد، هرکه ازین خاکدان گذشت


در راه عشق، گریه متاع اثر نداشت

صد بار از کنار من این کاروان گذشت


از دستبرد حسن تو بر لشگر خزان

یکذره خوان گل ز هزار ارغوان گذشت


حب وطن نگر که ز گل چشم بسته ایم

نتوان ولی زمشت خس آشیان گذشت


طبعی بهمرسان که بسازی به عالمی

یا همتی که از سر عالم توان گذشت


در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست

در قید نام ماند اگر از نشان گذشت


مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود

کآن سر که خاک راه شد از آسمان گذشت


بی راهرو اگر نتوان رفت، پس چرا

چشم از جهان چو بستی از او میتوان گذشت


یک روز حرف بستن دل شد به این و آن

روزی دگر به کندن دل زین و آن گذشت


بدنامی حیات دو روزی نبود بیش

گویم کلیم با تو که آن هم چه سان گذشت

 


 شعر پنجم :

 

بی تو از گلشن چه حاصل خاطر افسرده را

خنده ی گل دردسر می آورد آزرده را


ساغری خواهم دم آخر ، مگر همراه او

سوی تن باز آورم جان به لب آورده را


نه همین بی سوز عشق است،از هوس هم گرم نیست

سینه تابوت است گویی زاهد دل مرده را


کاغذ غم نامه را کردم حنایی از سرشک

تا به یاد او دهم چشم به خون پرورده را


صورت ظاهر اگر در حسن باشد آفتاب

آورد تاریکی دل،پی به معنی برده را


عیب عریانی ما را حق چو پوشید از کفن

بر نمی دارد ز کار ما به محشر پرده را


دل مکن از دوست گر خواهی به او پیوست باز

کس به گلبن باز کی بندد گل پژمرده را ؟


چون ز خاک خاکساری گل دمیدن سر کند

سر شود یک دسته ی گل ،خاک بر سر کرده را


چشم مست او کجا پروای دل دارد کلیم ؟

هیچ نسبت نیست با می خورده،پیکان خورده را

 


شعر ششم :

 

گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد

اول بلا به مرغ بلند آشیان رسدای باغبان ! ز بستن در پس نمی رود

غارتگر خزان چو به این گلستان رسدحرف شب وصال که عمرش دراز باد

کوته تر است از آن که ز دل بر زبان رسدآخر همه کدورت گلچین و باغبان

گردد بدل به صلح چو فصل خزان رسدمرهم به داغ غربت ما کی نهد وطن ؟

گوهر ندیده ایم که دیگر به کان رسد

 

من جغد این خرابه ام آخر هما نیم

از خوان رزق تا به کیم استخوان رسد ؟رفتم فرو به خاک ز سرکوب دوستان

نوبت کجا به سرزنش دشمنان رسد ؟بی بال و پر ، چو رنگ ز رخسار ، می پریم

روزی که وقت رفتن از این آشیان رسدپیغام عیش ، دیر به ما می رسد کلیم

می در بهار اگر بکشم ، در خزان رسد

 


 شعر هفتم :

 

یک رنگم و در کوی دو رنگیم وطن نیست

سیلم که مدارا به کسی شیوه ی من نیست

 

افتادن دیوار کهن،نوشدن اوست

جز مرگ کسی در پی آبادی من نیست

 

خوبان نپسندند حق صحبت دیرین

نظاره فریب است مطاعی که کهن نیست

 

جام تهی و برگ خزان دیده نماید

روزی که ز رخسار تو آیینه چمن نیست

 

هم طالع اشعار بلندیم به گیتی

ما را هنری بهتر از آواره شدن نیست !

 

مستغنی ام از ننگ خورش زانکه در این بزم

چون شیشه مراد است هوس وقف دهن نیست

 

موجم که سفر از وطنم دور نسازد

آوارگی ام باعث دوری ز وطن نیست

 

دخل کج این شعرشناسان زمانه

گر زلف شود لایق رخسار سخن نیست

 

مخصوص کلیم است سیه بختی جاوید

این ابر به فرق دگری سایه فکن نیست

 


 شعر هشتم :

ترجیع بند

 

ساقی خبرت نیست که ایام بهار است

این بی خبری مژده ی صد بوس و کنار است

در دست خرد چند توان دید عنان را

ساقی بده آن باده که بر عقل سوار است

آن باده که از پرتو آن پنبه و مینا

افروخته مانند انار و گل نار است

آن باده که چون فوج کشد لشکر اندوه

یک کاسه ی آن،از پی یک شهر حصار است

آن آتش افروخته کز گرمی وصفش

چون رشته ی گوهر،نفسم آبله دار است

از چهره ی ساقی بود آشفتگی زلف

سودا زده را موسم آشوب بهار است

بی جلوه ی مینا که برد گرد کدورت؟

ساغر نگشاید نظر از بس که غبار است

من کیستم آن مست که ترکیب وجودم

از خاک در میکده و آب خمار است

هر چند که درهم ترم از تار گسسته

شیرازه ی احوال من از نغمه ی تار است

در حیرتم از زاری طنبور که این طفل

بدخو شود آن دم که در آغوش و کنار است

جان در گرو ساقی و جان رهن مغنّی

هوش و خرد باخته خود در چه شمار است ؟

 

دلبسته ی سازیم و اسیر می نابیم

گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم

 

ساقی بده آن آینه ی صورت و جان را

آن صیقل مرآت دل و تیغ زبان را

زین باده صبوحی نتوان زان که به یک جام

خورشید دماند ز جبین باده کشان را

در جام دهن نه،چو حباب ار نتوانی

برداشتن از رعشه ز جا رطل گران را

سر رتبه ز می یافته و چرخ ز خورشید

بی آینه،قدری نبود آینه دان را

از پرتو این باده،شب از دهر نهان شد

صد شکر که برچید شب جمعه دکان را

کشمیر و بهار است و سر روزه نداریم

زاهد به محرم فکنیم این رمضان را

ساقی نی ام از خود آگاه،به من ده

آن آینه ی صورت احوال نهان را

کج کج رود از مستی و هر سوی فتد تیر

زین باده اگر آب دهی چوب کمان را

گر حدت این باده به فولاد دهد آب

نشتر چه عجب گر بگشاید رگ کان را !

آن باده ی پر زور که سرپنجه ی تاکش

از خود بفشاندن ببرد رنگ خزان را

از ناخن موجش نتوان رنگ حنا شست

زین باده اگر آب دهی آبروان را

وقف کمر مطرب و ساقی است دو دستم

کو دست دگر تا بکشم رطل گران را ؟

 

دلبسته ی سازیم و اسیر می نابیم

گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم

 

در کلبه ی ما تا به کمر موج شراب است

تا ساغر تبخاله ی ما پر می ناب است

گر سر به فلک می کشد ایوان منقش

در خاک اگر نیست خمی،خانه خراب است

هر جا که می و مطرب و معشوق دهد دست

معموره ی آراسته ی عالم آب است

می نوش ! که چشم بد ایام در این فصل

پیوسته به خواب است اگر چشم حباب است

خوش گفت فلاطون به سکندر که در این دور

گر سد غمی هست،همین سد شراب است !

غیر از لب کم حرف تو ساقی نشنیدم

جایی که میان می و ساغر،شکرآب است !

از مدرسه بگریز که بس تیره درونی

در پهلوی هم تنگ چو اوراق کتاب است

محروم ز می زاهد از این عقل تنک شد

کشتی نتوان راند به هر جا تنک آب است

جز چهره ی می چشم حباب قدح ایام

در خواب چه دیده است که پیوسته به خواب است ؟

ز آب خضر و ملک سکندر نشکیبد

آن رند که بی مطرب و ساقی و کباب است

 

دلبسته ی سازیم و اسیر می نابیم

گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم

 

ساقی بده آن گرمی هنگامه ی جم را

گلدسته ی رنگین گلستان ارم را

زینسان که رسد محنت ایام پیاپی

وای ار نرسانی دو سه جامه پی هم را

هر گاه به من دور رسد بوسه حساب است

ساقی ! به حریفان برسان باده ی کم را

آن می که نهی خشت خمش گر به سر خویش

از پای کشد راحت او خار الم را

آن باده که در کام دوات ار بچکانی

از تار رقم بخیه زند چاک قلم را

آن باده که از حدت آن محو توان کرد

از لوح دل برهمنان نقش صنم را

آغاز بهاری است که بر سبزه ی تازه

گر پای نهی پی کنی آهوی حرم را

از سبزه شکفته است کنون هر گل خاکی

زان سان که بود تازگی سکه درم را

ترسم که شود سد ره نشو و نمایش

این ابر که بر سبزه نهاده است شکم را

داغم ز خط ساقی و از موج قدح هم

بهر چه بر آیینه نگارند رقم را

شوخی که بود ساقی ما،مطرب ما اوست

بگذار که قربان شوم آن تیغ دو دم را

 

دلبسته ی سازیم و اسیر می نابیم

گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم

 

مستیم و عنان دل خودکام نگیریم

تا جام بود،عبرت ایام نگیریم

بی می به گلستان جهان عزت ما چیست ؟

چون لاله کبابیم اگر جام نگیریم

هر لحظه ز ساقی طلب باده ضروری است

بی قدر بود هر چه به ابرام نگیریم

زینسان که جهان را خبری از غم ما نیست

ما هم خبری از غم ایام نگیریم

خاکی که ملایم شود از سایه ی تاکی

بر سر کمش از روغن بادام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

ما را که به تزویر و حیل نیست سر و کار

آن صید حلال است که در دام نگیریم

زینسان که به می آینه ی طبع جلا یافت

زنگ ازتری طالع خود کام نگیریم

قرض رمضان نیست که واپس نتوان داد

از پیر مغان باده چرا وام نگیریم ؟

دیدیم که بر روی نگین نام چه آورد

تا ننگ بود ما طرف نام نگیریم

ما هیچ نداریم جز از ساقی و مطرب

منت نکشیم از کس و انعام نگیریم

 

دلبسته سازیم و اسیر می نابیم

گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم

 

زاهد که بود تیره شب صبح نمایی

در ظاهر پاک آینه ی روی ریایی

با آن که شود گرد ز دامان ترش گل

گیرند همه دامنش از بهر دعایی

در بادیه ی زهد اگر راهنما اوست

مشکل که برد جاده هم راه به جایی !

ما را ز حدیث می و ساقی که به در برد

مستیم و عجب نیست ز ما لغزش پایی

مشاطه ی آیینه بود روی تو ساقی

آن را که بود جام می اش روی نمایی

خوش گوشه ی امنی است خرابات که آن جا

صد توبه شکست و نشنیدیم صدایی

در میکده هر بی سر و پا را قدحی هست

آراسته هر ذره به خورشید جدایی

عمامه ی تزویر به رهن خم می کن

ای شیخ که در صومعه بی برگ و نوایی

ساقی ز پی نرگس بیمار تو دائم

برداشته مژگان به خدا دست دعایی

از بخت به جز نغمه و می ملتمسی نیست

گر هیچ نخواهیم کم از آب و هوایی

 

دلبسته ی تاریم و اسیر می نابیم

گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم

 

خون در قدح باده کشان گر رمضان کرد

عید آمد و در کاسه ی تقوا به از آن کرد

ساقی نه چنان تن بادا داد که مستان

یک شب بتوانند قضای رمضان کرد

خم گر چه بسی دست نشان هم چو سبو داشت

یک یک به سوی محفل احباب روان کرد

با آن که علاج همه دردی ز شراب است

چون شیشه تهی گشت علاج خفقان کرد

هر چند که پر رفت و تهی باز پس آمد

ساقی به سفر کشتی می باز روان کرد

آن باده که گر شیشه ی می در بغل آید

چون غنچه ی گل جامه از او رنگ توان کرد

تا باده بود،شور و شر از بزم نخیزد

آن گه که ز می جام تهی گشت فغان باید کرد

بگذار که دودی کند آن آتش پنهان

در خرقه چه شد زاهد اگر شیشه نهان کرد

با توبه و پیری سخن از ساقی و می چند ؟

خود را نتوانیم چو به افسانه جوان کرد

هر چند غزل گویی و مستی فن ما نیست

چون طرح غزل کرد ظفرخان چه توان کرد ؟

 

دلبسته ی تاریم و اسیر می نابیم

گه موج شرابیم و گهی تار ربابیم


واژگان کلیدی:ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی،طالبای حکیم،اشعار کلیم کاشانی،نمونه شعر کلیم کاشانی،شاعر کلیم کاشانی،شعرهای کلیم کاشانی،شعری از کلیم کاشانی،یک شعر از کلیم کاشانی،غزل کلیم کاشانی،غزلیات کلیم کاشانی،غزل های کلیم کاشانی،غزلی از کلیم کاشانی،گزینه گزیده گلچین بهترین و زیباترین اشعار کلیم کاشانی،اشعار عاشقانه کلیم کاشانی،اشعار ناب کلیم کاشانی،اثری از آثار کلیم کاشانی،اشعاری از دیوان کلیم کاشانی،کلیم کاشانی موجیم که آسودگی ما عدم ماست،شعر ما زنده برآنیم که آرام نگیریم،ما زنده به آنیم که آرام نگیریم کلیم کاشانی،شعر موجیم که آسودگی ما عدم ماست از کیست،شعر ترجیع بند موجیم که آسودگی ما عدم ماست به طور کامل،کلیم همدانی،كليم كاشاني،كليم همداني.

دیدگاه ها برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی